Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

Ordin privind desfasurarea examenului national de Bacalaureat 2022

Descarca document complet PDF ORDIN_nr_5151_2021_Bacalaureat_2022.pdf

ORDIN nr. 5151 din 30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de
bacalaureat – 2022
* Actualizare la data 09.09.2021.
Având în vedere:calendar bac
- prevederile art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de
învăţământ, cu modificările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. 383 din 16.08.2021 referitor la proiectul de ordin privind
organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Calendarul examenului naţional de bacalaureat - 2022, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Examenul naţional de bacalaureat - 2022 se desfăşoară în conformitate cu
prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat -
2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu
modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.
(2)Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile
membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu
prevederile prezentului ordin.
(3)Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul naţional de bacalaureat în
sesiunile anului 2022 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a
programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
(4)Pentru specializările învăţător-educatoare şi educator-puericultor din cadrul filierei
vocaţionale, profil pedagogic, disciplinele la care candidaţii susţin probele scrise ale
examenului naţional de bacalaureat sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (5) din
Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în
sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 4.812/2020.
(5)Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de
examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor
de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz şi tulburări
de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru
absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborată de Ministerul
Educaţiei, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu
tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3.124/2017.

Art. 3
(1)Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura
română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi
specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale,
matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare
şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul
naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de
bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021.
(2)Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în
sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr.
2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.
(3)Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba
chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat - 2022, este cea
prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr.
4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional -
2020, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Programele pentru disciplinele examenului naţional de bacalaureat, altele decât cele
menţionate la alin. (1)-(3), valabile în sesiunile anului 2022, sunt cele aprobate prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind
aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
(5)În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate aproba
modificarea programelor de examen, prin esenţializarea conţinuturilor acestora.
Art. 4
Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere
internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene
cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în
conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor
aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu
recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine
şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu
probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor
digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.
Art. 5
Probele specifice susţinute de elevii claselor a XIIa din secţiile speciale de învăţământ
din România, care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară
în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii
Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat
de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale
germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior
german şi Diplomă de bacalaureat.
Art. 6
(1)Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va aronda elevii din
clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu la o unitate
de învăţământ liceal de stat/particular din localitate/judeţ/sector al municipiului

Bucureşti/municipiul Bucureşti în care funcţionează specializări/calificări acreditate
identice cu cele ale elevilor arondaţi.
(2)În cazul în care la nivelul unui judeţ există unităţi de învăţământ liceal în care
funcţionează clase cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu şi la
nivelul judeţului respectiv nu există nicio altă unitate de învăţământ liceal de
stat/particular care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele
autorizate să funcţioneze provizoriu vor fi arondaţi de către inspectoratul şcolar, cu
acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la unităţi de învăţământ liceal din alte
judeţe/municipiul Bucureşti care au acreditate specializările/calificările respective.
(3)Pentru a permite candidaţilor arondaţi să susţină probele de evaluare a competenţelor
lingvistice şi digitale în unităţile de învăţământ ai căror elevi sunt, în cadrul comisiei de
bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale de la nivelul unităţii de
învăţământ în care sunt arondaţi elevii de la specializările/calificările autorizate provizoriu
se va constitui o subcomisie care îşi va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ
de unde provin aceşti elevi, în care vor fi incluşi obligatoriu profesori examinatori din
această unitate.
(4)Candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu
vor susţine probele scrise în centrele de examen la care sunt arondate unităţile de
învăţământ de provenienţă ale acestora sau chiar la unităţile de învăţământ de
provenienţă dacă acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizaţi în săli
separate de ceilalţi candidaţi din centru. La nivelul fiecărui centru de examen în care
susţin probe scrise candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să
funcţioneze provizoriu se constituie câte o subcomisie care va fi inclusă în decizia
centrului de examen la care aceşti candidaţi sunt arondaţi.
Art. 7
(1)Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti
asigură dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care
se desfăşoară activităţi specifice examenului de bacalaureat: susţinerea probelor,
descărcarea şi multiplicarea subiectelor, predarea şi preluarea lucrărilor scrise,
amestecarea, numerotarea şi introducerea în plicuri a lucrărilor, evaluarea acestora,
depozitarea bagajelor.
(2)Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de
bacalaureat a municipiului Bucureşti iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile
administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu
camere funcţionale de supraveghere video şi audio.
(3)Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul
camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de
Comisia Naţională de Bacalaureat.
(4)În vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în
conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din
centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a
municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de
examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se
constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări
privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru
înregistrările din toate sălile de examen menţionate la alin. (1), din centrul respectiv.
(5)Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (4), se constată existenţa unor
nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor
privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de
bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la
eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen
anunţă comisia de bacalaureat judeţeană/Comisia de bacalaureat a municipiului

Bucureşti, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi informează Comisia
Naţională de Bacalaureat.
Art. 8
(1)Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de
evaluare sunt cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Comisia Naţională de
Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din
centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare.
(2)Preşedintele comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii este
numit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.
(3)Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în
vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2022.
Art. 9
(1)Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti
răspund(e) pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.
(2)Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti
stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore
înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică la care sunt
invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/al municipiului
Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor reprezentative ale elevilor, ai organizaţiilor
reprezentative la nivel naţional ale părinţilor şi reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la
federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale.
(3)Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv
persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât
cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4)Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din
rândul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru
examenele şi concursurile naţionale.
(5)Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile
anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care
au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.
Art. 10
Comisia Naţională de Bacalaureat stabileşte prin procedură specifică modalitatea de
evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, precum
şi componenţa, atribuţiile membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele
zonale de evaluare şi din centrele regionale/judeţene/al municipiului Bucureşti de
contestaţii, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a
lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de
candidaţi la examenul de bacalaureat.
Art. 11
(1)Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen
ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a
lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia
de bacalaureat în acest scop.
(2)Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită
de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.
(3)Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen,
asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi în alte obiecte de
depozitare personale sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de
lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări,
rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru
rezolvarea subiectelor.

(4)Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de
îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi în alte obiecte de depozitare personale sau
în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum
şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la
internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor,
pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din
centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
(5)Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu
exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între
ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru
rezolvarea subiectelor.
(6)Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3)-(5) sunt eliminaţi din examen,
indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au
fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte
persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.
(7)Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă,
iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi
"eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor
la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor
lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele
două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii
"eliminaţi din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare
a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
(8)Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot
părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidaţii primesc subiectele numai dacă
părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfăşurării probelor scrise.
(9)Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile
metodologice care vizează organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de
bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale
şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt
interzise în sala de examen.
(10)După parcurgerea etapelor menţionate la alin. (9), candidaţii vor semna un proces-
verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că au luat cunoştinţă de
faptul că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă
măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).
Art. 12
(1)În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după
validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa
dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct, este calculată
nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără
rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.
(2)În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este
mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:
- preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea
lucrării;
- după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori
se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;
- preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea
celor două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire,
a celor două note - valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece
pe lucrare şi semnează.

(3)În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor,
nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2). În situaţia în care,
după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte,
în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea
se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori.
Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată
cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).
(4)Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1)-(3), nu
mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.
Art. 13
(1)Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se
menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării
contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz.
(2)Comisia Naţională de Bacalaureat va transmite comisiei de bacalaureat
judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti modelul cererii-tip pentru
depunerea contestaţiei, care include şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).
Art. 14
(1)Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat se face
anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele
candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la
prima probă susţinută de aceştia.
(2)Pentru comunicarea notelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat, înainte de
etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de
învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat
care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul,
promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, notele obţinute la fiecare probă
scrisă, media sau menţiunile "reuşit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen",
după caz.
(3)În baza prevederilor art. 15 alin. (20) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a
examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), comisiile din unităţile de
învăţământ/centrele de examen afişează/postează, utilizând codurile individuale ale
candidaţilor care au depus contestaţii, notele obţinute în urma rezolvării contestaţiilor,
la loc vizibil, la avizier şi pe website-ul unităţii de învăţământ.
(4)Comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor
finale după contestaţii ale candidaţilor anonimizaţi şi o afişează, conform calendarului,
cu semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul
unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia.
(5)Rezultatele examenului naţional de bacalaureat ale candidaţilor anonimizaţi sunt
afişate şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a inspectoratelor şcolare.
Art. 15
Completarea şi eliberarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate
de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 16
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 17
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în
Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi,
Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi
unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 18
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat