Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

Concurs angajare - bibliotecar

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Documentul complet aici - pdfconcurs_post_bibliotecar__2022_SM.pdf

Liceul Tehnologic ” Radu Negru” Galați, în temeiul HG 286/2011 cu completările și modificările ulterioare, în perioada 21.09.2022 -19. 10. 2022 organizează concurs de recrutare pentruocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Bibliotecar I -1 post

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Candidații trebuie să îndeplinească condiții prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 cu privire la Regulamentul-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

a). Condiții generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuireajustiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

b)Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Bibliotecar I

b).Condiții specifice:

-nivelul studiilor - medii, a școlii postliceale sau liceale cu examen de diplomă și bacalaureat, dacă au urmat un curs de inițiere în domeniu.

-experiență in domeniu nu necesită.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs

• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

 • curriculum vitae

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 • certificatul comportamental

 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

• recomandare de la ultimul loc de muncă poate constitui un avantaj.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul deconcurs cu originalul cazierului judiciar și cu certificatul comportamental, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar

 1. Legea bibliotecilor - Legea nr. 334 din 31 mai 2002, republicată și actualizată

 2. Legea Educației Naționale - Legea nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare

 3. Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011

 4. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011

 5. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 - București 2014

 6. Bibliotecarul școlar - Ghid practic Eurodidact Cluj-Napoca 2002 - Ciubăncan Lucia

Tematică :

 1. Rolul bibliotecii școlare

 • Funcțiile bibliotecii școlare și ale bibliotecarului școlar

 • Dezvoltarea colecțiilor

 • Mijloace de completare a colecțiilor

 • Criterii de dezvoltare a colecțiilor în biblioteca școlară

 • Evidența colecțiilor

 • Proceduri de evidența publicațiilor

 • Primirea publicațiilor și introducerea lor în gestiunea bibliotecii

 • Documente de evidență (RMF, RI, Fișe de evidență preliminară pentru seriale)

 • Reguli de completare a RMF, RI.

 • Catalogarea publicațiilor

  • Tipuri de cataloage

  • Organizarea cataloagelor

  1. Realizarea fișei bibliografice a cărții

  • Zonele ISBD(M)

  • Punctuația ISBD(M)

  1. Clasificarea. Cotarea publicațiilor

  • Scopul clasificării documentelor

  • Clasificarea zecimală, universală (clase, subclase, indicii auxiliari)

  • Tabele de autori. Semnul de autor

  1. Organizarea colecțiilor

  • Organizarea bibliotecii

  • Aranj area cărților la raft

  1. Gestionarea bibliotecilor

  • Predarea - primirea unei biblioteci școlare

  • Inventarul bibliotecilor

  • Proceduri și acte în contabilitate privind inventarierea colecțiilor bibliotecii școlare

  1. Eliminarea din gestiune a publicațiilor

  • Casarea publicațiilor

  • Proceduri de casare în biblioteca școlară

  1. Relații cu utilizatorii

  • Regulamentul intern al bibliotecii școlare

  • Serviciul de împrumut

  • Sală de lectură

  • Statistica de bibliotecă

  • Marketingul de bibliotecă

  Director, Prof. Maria STAN