Strada Stiintei nr 119, Galați 800170 +40 762 207 558 office@radu-negru.ro

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

I. Organizarea și funcționarea generală

 • Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu caracter normativ elaborate de M.E.N;

 • Organigrama instituției;

 • Programe și strategii /Programe manageriale;

 • Calendarul activităților educative;

 • Rapoarte de activitate;

 • Lista partenerilor și a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat;

 • Regulamentul de ordine interioară;

 • Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

 • Hotărâri ale Consiliului de Administrație

 1. Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată

 • Graficul de acțiuni privind fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare

 • Rețeaua, profilul și datele de contact

 • Statistici privind rețeaua școlară și populația școlară.

 • Normative referitoare la funcționarea personalului nedidactic în sistemul de învățământ.

 • Metodologii, fișe-tip de evaluare și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice.

 • Statistici ale beneficiarilor programelor naționale de sprijin pentru elevi.

 1. Curriculum

 • Planuri - cadru și programe școlare pe discipline de învățământ.

 • Lista manualelor.

 • Structura anului școlar în curs.

 • Grafice semestriale/anuale de asistenta

 • Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilorșcolare; Rezultate obținute.

 • Reglementări legale privind inscrierea în învățământ;

 • Metodologii și grafice de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen și evaluare, rezultatele examenului.

 • Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate în scoala

 • Proceduri privind perfecționarea personalului prin grade didactice.

 • Oferta de formare continuă a CCD.

 • Rețeaua furnizorilor de formare

 • Resurse umane

 • Situații statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare și nedidactice

 • Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

 • Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea și desfășurarea concursurilorpentru ocuparea funcțiilor didactice

 • Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice

 • Planificare financiară și evidență contabilă

 • Resursele financiare.

 • Bugetul de venituri și cheltuieli pe an financiar.

 • Bilanț contabil și execuție bugetară.

 • Investiții

 • Planuri și programe de investiții.

 • Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiții.

 • Documente de atribuire a achizițiilor publice, rezultate ale licitațiilor.

 • Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor

 • Statistici semestriale și anuale privind reclamațiile și sesizările înregistrate